Skip to search formSkip to main contentSkip to account menu

beta-gurjunene

National Institutes of Health

Papers overview

Semantic Scholar uses AI to extract papers important to this topic.
2017
2017
The present study was investigated the effects of two elicitors methyl jasmonate (0, 125, 250 and 500 µM) and chitosan (0, 50… 
2017
2017
در این پژوهش ترکیب­ های فرار موجود در عصاره گیاه دارچین با استفاده از روش میکرواستخراج فاز جامد جداسازی شدند. از نانوالیاف پلی آمید تهیه شده توسط روش الکتروریسی در فرایند جداسازی استفاده شد. تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از نانوالیاف پلی آمید نشان دهنده وجود حفره ­ها با تخلخل مناسب در حدود 100-50 نانومتر  است. از روش ­های کمومتریکس مانند طراحی آزمایش و جداسازی منحنی چندگانه برای به دست آمدن نتیجه­ ها بهینه و جداسازی پیک­ های دارای هم پوشانی استفاده شد. در طراحی آزمایش از طرح مرکب مرکزی برای بهینه­ سازی شرایط میکرو استخراج فاز جامد استفاده شد. نمونه­ های استخراج شده توسط فناوری کروماتوگرافی گازی ـ طیف سنجی جرمی جداسازی و آنالیز شدند. حتی در شرایط بهینه استخراج و جداسازی، در برخی قسمت­ های کروماتوگرام به دست آمده هم پوشانی وجود دارد. برای حل این مشکل، از روش جداسازی منحنی چندگانه ـ حداقل مربع ­های متناوب برای جداسازی پروفایل ­های غلظتی و طیف­ های جرمی دسته پیک­های دارای هم پوشانی استفاده شد. با استفاده از روش ­های گفته شده در شرایط بهینه 30 ترکیب فرار در عصاره گیاه دارچین شناسایی شد. مهمترین ترکیب­های فرار موجود در عصاره trans-Cinnamaldehyde(23/51 %)، Eugenol (45/26 %)،Cinnamic acid (72/4 %)، Gurjunene (81/1 %) و Copaene (44/1 %) هستند. در این پژوهش، ترکیب­ های شیمیایی موجود در عصاره دارچین در دمای پایین و بدون انجام واکنش شیمیایی جانبی تعیین می­ شود. همچنین این روند به­ عنوان روشی ارزان و سریع برای جداسازی و شناسایی ترکیب­ های فرار در نمونه­ های پیچیده مانند گیاهان دارویی در شرایط بهینه قابل استفاده است. 
2015
2015
  • A. Raina, K. Negi
  • Indian journal of pharmaceutical sciences
  • 2015
  • Corpus ID: 27033884
Valeriana jatamansi Jones germplasm collected from sub-temperate Himalayan region of Uttarakhand and North-East state of…