Corpus ID: 185717716

کاربرد میکرواستخراج فاز جامد و کمومتریکس در آنالیز ترکیب های فرار موجود در عصاره دارچین

@inproceedings{2017,
  title={کاربرد میکرواستخراج فاز جامد و کمومتریکس در آنالیز ترکیب های فرار موجود در عصاره دارچین},
  author={محمد اسدالهی بابلی and علی آقاخانی},
  year={2017}
}
در این پژوهش ترکیب­ های فرار موجود در عصاره گیاه دارچین با استفاده از روش میکرواستخراج فاز جامد جداسازی شدند. از نانوالیاف پلی آمید تهیه شده توسط روش الکتروریسی در فرایند جداسازی استفاده شد. تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از نانوالیاف پلی آمید نشان دهنده وجود حفره ­ها با تخلخل مناسب در حدود 100-50… Expand