Skip to search formSkip to main contentSkip to account menu

Lutjanus sp. BOLD:AAB2907

Known as: Lutjanus sp. JZ-2009 
National Institutes of Health

Papers overview

Semantic Scholar uses AI to extract papers important to this topic.
2017
2017
شناخت دقیق رفتارها و خصوصیات زیستی هر یک از آبزیان می ­تواند برای صنعت تکثیر و پرورش و حفظ و بازسازی ذخایر مورد استفاده قرار گیرد. با این هدف بررسی‌ تولیدمثل ماهی سرخو چشم درشت (Lujanus lutjanus) در آب­ های خلیج فارس و دریای عمان از آذر ماه 1393 تا آبان ماه سال‌ 1394 انجام شد. نمونه‌ها ماهانه و در 14 ایستگاه با استفاده از تور ترال و گرگور، صید ‌و جمع‌آوری‌ گردیدند. در این‌ تحقیق‌ کل نمونه ­های مورد بررسی 247 عدد بود که از این تعداد 133 عدد ماده و 97 عدد نر و 17 عدد نابالغ بودند و نسبت جنسی کل ماده به نر 1/37 بود. زیست­ سنجی کامل نمونه ­ها از قبیل طول (کل و چنگالی) و وزن انجام شد. حداقل و حداکثر طول ماهی در طی ماه­ های مختلف بین 13 تا 26 سانتی ­متر بود. رابطه طول و وزن 2/966x0/002 =y به ­دست آمد که نشان داد ماهی مذکور از یک رشد ایزومتریک برخوردار است. حداکثر هم­آوری مطلق 102841 تخمک در اردیبهشت ماه و حداکثر هم ­آوری نسبی 581/02 تخمک به ­ازای هر گرم در اردیبهشت ماه به ­دست آمد. حداقل هم­ آوری مطلق 9870 در آبان و حداقل هم ­آوری نسبی 73/69 تخمک به ­ازای هر گرم در مهر ماه محاسبه شد. میانگین شاخص رسیدگی جنسی GSI ماه­ های مختلف 1/185 محاسبه گردید و بیش­ ترین میزان شاخص گنادی مربوط به خرداد ماه (2/304) و کم ­ترین مقدار در آبان ماه 1392 بوده است (0/474). طول در زمانی­ که نیمی از ماده ­ها بالغ بودند (Lm50)  17/5 سانتی ­متر به ­دست آمد. 
2002
2002
  • Yi Le
  • 2002
  • Corpus ID: 87361863
RAPD technique was used to investigate the genetic variation of natural population in Lutjanus johni (10 individuals) captured…