• Corpus ID: 150120530

بررسی تولیدمثل ماهی سرخو چشم درشت (lutjanus Lutjanus) در آب های خلیج فارس و دریای عمان

@inproceedings{2017,
  title={بررسی تولیدمثل ماهی سرخو چشم درشت (lutjanus Lutjanus) در آب های خلیج فارس و دریای عمان},
  author={شیوا کمالی and مینا رمضانی and عیسی کمالی},
  year={2017}
}
شناخت دقیق رفتارها و خصوصیات زیستی هر یک از آبزیان می ­تواند برای صنعت تکثیر و پرورش و حفظ و بازسازی ذخایر مورد استفاده قرار گیرد. با این هدف بررسی‌ تولیدمثل ماهی سرخو چشم درشت (Lujanus lutjanus) در آب­ های خلیج فارس و دریای عمان از آذر ماه 1393 تا آبان ماه سال‌ 1394 انجام شد. نمونه‌ها ماهانه و در 14 ایستگاه با استفاده از تور ترال و گرگور، صید ‌و جمع‌آوری‌ گردیدند. در این‌ تحقیق‌ کل نمونه ­های مورد بررسی 247 عدد بود که از این تعداد 133 عدد ماده و 97 عدد نر و 17…