Gibi

Known as: Gi 
A prefix used in binary numeral system for denoting a quantity of two raised to the power of 30, which is equal to 1 073 741 824.
National Institutes of Health

Papers overview

Semantic Scholar uses AI to extract papers important to this topic.
2014
2014
Amaç: Akıllı telefonlar iletişim amaçlı kullanımları yanında internet, fotoğraf makinesi, video-ses kayıt cihazı, navigasyon, m… (More)
Is this relevant?
2009
2009
Amaç: Bagby ve arkadafllar› taraf›ndan gelifltirilmifl olan 20 soruluk Toronto Aleksimi Ölçe¤i (TAÖ)’nin Türkçe uyarlamas›n›n… (More)
  • table 1
  • table 2
  • table 3
  • table 4
Is this relevant?
2008
2008
Türk Dili alfabesi her ses için ayrı bir harf ve her harf için yalnız bir ses esasları üzerine düzenlenmiştir. Az sayıda… (More)
Is this relevant?
Highly Cited
2007
Highly Cited
2007
Türkiye’deki gibi hem siyasal bilgiler fakültesinde dikiş tutturamayıp iletişim fakültelerine gelen, hem iletişimi hor gören hem… (More)
Is this relevant?
2005
2005
Amaç: Oksidan ve antioksidan dengedeki bozukluklar talasemi ve orak hücreli anemi gibi hemoglobinopatilerde saptanmıştır. Çal… (More)
  • table 1
  • figure 1
  • figure 2
  • figure 3
  • table 2
Is this relevant?
2005
2005
In electrical injuries, new treatment modalities and guidelines are needed for improving clinical outcome and the survival of… (More)
Is this relevant?
2004
2004
This paper explores the relationship between consumer credit clients’ payment performance i.e. credit default risk and some… (More)
  • table 1
Is this relevant?
2004
2004
HACETTEPE TIP DERG‹S‹ Çocuk istismarı ve ihmali, ana baba ya da bakıcı gibi bir erişkin tarafından çocuğa yöneltilen, toplumsal… (More)
Is this relevant?
Highly Cited
1991
Highly Cited
1991
Kitap sekiz bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; öğretim becerileri tanıtılmış, özellikleri verilmiştir. Bir öğretmende… (More)
Is this relevant?
Review
1968
Review
1968
I . G iRi$ Bir9ok kemikli ba!Jkta omuri lik son omur hizasmda geni~ bir uca maliktir ($ekil : J ). Bu yap1 ilk defa sazan… (More)
Is this relevant?