rtxA protein, Bradyrhizobium elkanii

 
National Institutes of Health