Skip to search formSkip to main contentSkip to account menu

Walsh Report (cryptography)

Known as: Walsh Report 
The Walsh Report was an Australian cryptography policy review undertaken for the Australian government by Gerard Walsh, initially released in 1996… 
Wikipedia

Papers overview

Semantic Scholar uses AI to extract papers important to this topic.
2015
2015
مقدمه:اپی­زیاتومی، یکی از اعمال رایج مامایی است که علی‌رغم سایزکوچک آن، ممکن است مانند هر زخم دیگری دچار عوارضی مانند التهاب، عفونت و یا درد شود. گیاه کندر به علت خاصیت ضدالتهابی که دارد، به‌صورت تجربی برای مصارف متعددی از جمله تسکین درد و بهبود زخم­ها استفاده می‌شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر پماد کندر بر شدت درد و بهبود زخم اپی­زیاتومی در زنان نخست زا انجام شد. روش‌کار: این مطالعه تجربی و سه‌سوکور در سال‌های 97-1396 بر روی 95 زن نخست‌زا که زایمان واژینال با برش اپی­زیاتومی میانی طرفی داشتند، در بیمارستان مهدیه تهران انجام شد. افراد در دو گروه مداخله (پماد حاوی کندر) و کنترل (دارونما) قرار گرفتند. برای ارزیابی افراد از پرسشنامه‌های اطلاعات فردی و مامایی، ارزیابی وضعیت بهداشتی، مقیاس درد (VAS)، ارزیابی بهبود پرینه (ریدا) و جدول عوارض دارویی استفاده شد. پمادها هر 12 ساعت و به مدت 10 روز از روز اول بعد از زایمان استفاده و ارزیابی شدت درد، بهبود پرینه و عوارض دارویی در روزهای اول، پنجم و دهم بعد از زایمان انجام شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 21) و آزمون‌های من‌‌ویتنی، کای دو و فیشر انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد. یافته‌ها:افراد دو گروه از نظر میانگین نمره ریدا (752/0=p) و شدت درد (50/0=p) در روز نخست پس از زایمان تفاوت آماری معناداری نداشتند. میانگین نمره ریدا در گروه مداخله در روزهای پنجم و دهم به‌ترتیب 62/1±2 و 99/0±59/0 و در گروه کنترل به‌ترتیب 38/2±04/4 و 05/2±52/2 بود که تفاوت­ها در هر دو نوبت معنادار بود (026/0=p، 001/0>p). میانگین شدت درد در روزهای پنجم و دهم در گروه مداخله به‌ترتیب 23/1±2 و 50/0±95/0 و در گروه کنترل 57/1±16/3 و 17/1±97/1 بود که تفاوت بین دو گروه از نظر آماری معنی‌دار بود (030/0=p، 001/0>p). نتیجه‌گیری: پماد کندر با دارا بودن خواص ضدالتهابی، در بهبود زخم اپی­زیاتومی و کاهش درد آن می­تواند مؤثر باشد. 
Review
2014
Review
2014
This study examines manifestations of mental health concerns in response to Gender Based Violence (GBV) specifically rape in a…