Skip to search formSkip to main contentSkip to account menu

PEG-8 & SMDI copolymer

Known as: PEG-8/SMDI COPOLYMER 
National Institutes of Health

Papers overview

Semantic Scholar uses AI to extract papers important to this topic.
2018
2018
در سال  های اخیر مقوله خشکسالی به یک معضل جهانی به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک جهان تبدیل شده است. بدون شک شناسایی و پایش خشکسالی را می  توان گامی مهم در جهت مبارزه و کاهش خسارات ناشی از آن دانست. رطوبت خاک و تغییرات زمانی و مکانی آن یکی از مهمترین متغیرهای محیطی است که به دلیل اندازه  گیری  های دشوار، پرهزینه و وق تگیر میدانی، تاکنون به طور گسترده در شاخص  های خشکسالی استفاده نشده است. در سال  های اخیر با رشد فزاینده پایگاه  های داده جهانی مبتنی بر برآوردهای ماهواره  ای و همچنین افزایش توانایی  های سخت  افزاری و نرم  افزاری در مدل سازی فرایندهای پیچیده حاکم بر بیلان آب در سطح زمین، کوشش زیادی به منظور استفاده مناسب از این ابزارهای نوین جهت کاهش مشکلات موجود در این زمینه به عمل آمده است. تحقیق حاضر، یک روش جدید برای پایش سیر تکاملی و شدت خشکسالی با شاخص خشکسالی مبتنی بر رطوبت خاک حاصل از سیستم جهانی تلفیق اطلاعات زمینی(GLDAS-SMDI)ارائه می‌دهد شاخص فوق براساس این واقعیت استوار است که رطوبت خاک، فراسنجی تعیین  کننده در بسیاری از فرایندهای پیچیده زیست - محیطی محسوب می  گردد که نقش مهمی در وقوع خشکسالی دارد. در این تحقیق، از خروجی  رطوبت خاک حاصل از سیستم جهانی تلفیق اطلاعات زمینی جهت تهیه نقشه توزیع مکانی خشکسالی در طی دوره آماری 2004-2001 در محدوده ایران مرکزی استفاده شده است. ارزیابی دقت این شاخص با استفاده از معیارهای ارزیابی RوRMSEدرمقایسه با نقشه توزیع مکانی خشکسالی مبتنی بر شاخص SPIحاصل از داده‌های بارش ماهانه 50 ایستگاه سینوپتیک انجام گرفته است. نتایج حاصل از بررسی معیارهای ارزیابی نشان داد که شدت خشکسالی برآورد شده به وسیله شاخص GLDAS-SMDIازهمبستگی معنی‌داری با نقشه شدت خشکسالی SPI  درسطح اطمینان 95%برخوردار بوده است. ازاین‌رو شاخص خشکسالی GLDAS-SMDIبه خوبی می‌تواند در سیستم‌های هشدار سریع خشکسالی مورد استفاده قرار گیرد. 
2014
2014
Inom det teoretiska perspektivet for huvudomradet SMDI vilket inbegriper sprakliga och kulturella verksamheter som barn och unga…