Skip to search formSkip to main contentSkip to account menu

Nosema disstriae

Known as: Nosema distriae 
National Institutes of Health

Papers overview

Semantic Scholar uses AI to extract papers important to this topic.
2018
2018
ผงเปนแมลงเศรษฐกจสำคญทใหผลตภณฑผงหลายชนดสรางรายไดใหกบประเทศ หากผงมสภาพรงทไมแขงแรงจะทำใหผลผลตลดลง หนงในสาเหตททำใหผงออนแอคอโรคโนซมา ทเกดจากการตดเชอ Nosema ceranae เชอชนดนจะทำลายระบบทางเดนอาหารของผงสงผลใหผงตายยกรงได ทำใหเกดการสญเสยทางเศรษฐกจ ในระบบทางเดนอาหารของผงมจลนทรยเชงบวกซงมบทบาทในการปองกนโรค ดงนนจงศกษาผลของจลนทรยในระบบทางเดนอาหารของผงโพรงตอการตดเชอ N. ceranae จากการศกษาความสมพนธของ ความหลากหลายและการเปลยนแปลงปรมาณของจลนทรยระดบสกลในทางเดนอาหารของผงโพรงทไมไดรบเชอ (กลมควบคม; n=50 ตว) และไดรบเชอ N. ceranae (กลมทดลอง; n =50 ตว) ทมอาย 3 6 10 และ 14 วน โดยนำทางเดนอาหารของผงแตละชวงอายกลมการทดลองละ 3 ตว มาทำการศกษาจำนวนจลนทรยทเจรญบนอาหารเลยงเชอ 4 ชนด ไดแก MRS, SDA, PDA และ ¼ x BCA ทำการตรวจนบจำนวนและบนทกลกษณะโคโลน จากการทดลองจำนวน 2 รง โดยใชผงทมาจากแหลงเลยงใน จ.ชมพร และเคลอนยายมาทำการ เลยงในพนททดลอง ในรงท 1 ผงทใชเปนผงทผานการเลยงในพนททดลองเปนเวลา 3 สปดาห แตในรงท 2 ผานการเลยง 1 สปดาหกอนทำการทำการทดลอง ผงกลมควบคมรงท 1 มอตราการตาย 26.83% และซำท 2 9.76% ทระยะเวลา 10 วน ผลการเปรยบเทยบจำนวนและลกษณะโคโลนจลนทรยพบวา N. ceranae มผลตอการเปลยนแปลงสดสวนของปรมาณและกลมของจลนทรย โดยในกลมทดลองจะมการเปลยนแปลงสดสวนของปรมาณจลนทรยสงกวากลมควบคม และจลนทรยทเจรญบนอาหาร MRS มการเปลยนแปลงสดสวนของปรมาณมากทสด การเปลยนแปลงบนอาหารเลยงเชอทง 4 ชนด ในกลมควบคมทงสองรงพบจลนทรยทเจรญบนอาหาร MRS มการเปลยนแปลงสดสวนมากขนเมอผงมอายมากขน BCA SDA และ PDA ในขณะทมการเปลยนแปลงสดสวนลดลง ในกลมทดลองพบการเปลยนแปลงสดสวนทไมสมำเสมอโดยการเปลยนแปลงสดสวนของจลนทรยในทางเดนอาหารทเลยงไดบนอาหารเลยงเชอ 4 ชนด ในรงท 1 มมากกวารงท 2 สอดคลองกบอตราการตายของผงในกลมควบคมทในรงท 1 มากกวารงท 2 ผลการทดลองชใหเหนวาแมจะเปนผงทมาจากแหลงเดยวกนเมอนำมาเลยงในพนทตางกนในชวงกอนเรมการทดลองสงผลทำใหผงไดสภาพแวดลอมทแตกตางกนกอนนำมาทดลองในระยะเวลาสนๆ สามารถสงผลใหจลนทรยในทางเดนอาหารตงตนกอนการทดลองตางกนและอาจสงผลตอสขภาพผงในการทดลอง 
2010
2010
Through three year detection of Nosema bombycis pollution at sericulture circumstance in farmers,the distribution and dynemics of… 
2008
2008
  • 2008
  • Corpus ID: 53076180
icrosporidiosis of silkworm is caused by a highly v irulent parasitic microsporidian, Nosema bombycis. Interestingly, the first… 
Review
1959
Review
1959
In connection with a survey of wild Anopholes gambiae for natural infections of malaria, conducted at the Liberian Institute…