Skip to search formSkip to main content
You are currently offline. Some features of the site may not work correctly.

Nosema disstriae

Known as: Nosema distriae 
 
National Institutes of Health

Papers overview

Semantic Scholar uses AI to extract papers important to this topic.
2018
2018
ผงเปนแมลงเศรษฐกจสำคญทใหผลตภณฑผงหลายชนดสรางรายไดใหกบประเทศ หากผงมสภาพรงทไมแขงแรงจะทำใหผลผลตลดลง หนงในสาเหตททำใหผงออนแอคอโรคโนซมา ทเกดจากการตดเชอ Nosema ceranae เชอชนดนจะทำลายระบบทางเดนอาหารของผงสงผลใหผงตายยกรงได ทำใหเกดการสญเสยทางเศรษฐกจ ในระบบทางเดนอาหารของผงมจลนทรยเชงบวกซงมบทบาทในการปองกนโรค ดงนนจงศกษาผลของจลนทรยในระบบทางเดนอาหารของผงโพรงตอการตดเชอ N. ceranae จากการศกษาความสมพนธของ ความหลากหลายและการเปลยนแปลงปรมาณของจลนทรยระดบสกลในทางเดนอาหารของผงโพรงทไมไดรบเชอ (กลมควบคม; n=50 ตว) และไดรบเชอ N. ceranae (กลมทดลอง; n =50 ตว) ทมอาย 3 6 10 และ 14 วน โดยนำทางเดนอาหารของผงแตละชวงอายกลมการทดลองละ 3 ตว มาทำการศกษาจำนวนจลนทรยทเจรญบนอาหารเลยงเชอ 4 ชนด ไดแก MRS, SDA, PDA และ ¼ x BCA ทำการตรวจนบจำนวนและบนทกลกษณะโคโลน จากการทดลองจำนวน 2 รง โดยใชผงทมาจากแหลงเลยงใน จ.ชมพร และเคลอนยายมาทำการ เลยงในพนททดลอง ในรงท 1 ผงทใชเปนผงทผานการเลยงในพนททดลองเปนเวลา 3 สปดาห แตในรงท 2 ผานการเลยง 1 สปดาหกอนทำการทำการทดลอง ผงกลมควบคมรงท 1 มอตราการตาย 26.83% และซำท 2 9.76% ทระยะเวลา 10 วน ผลการเปรยบเทยบจำนวนและลกษณะโคโลนจลนทรยพบวา N. ceranae มผลตอการเปลยนแปลงสดสวนของปรมาณและกลมของจลนทรย โดยในกลมทดลองจะมการเปลยนแปลงสดสวนของปรมาณจลนทรยสงกวากลมควบคม และจลนทรยทเจรญบนอาหาร MRS มการเปลยนแปลงสดสวนของปรมาณมากทสด การเปลยนแปลงบนอาหารเลยงเชอทง 4 ชนด ในกลมควบคมทงสองรงพบจลนทรยทเจรญบนอาหาร MRS มการเปลยนแปลงสดสวนมากขนเมอผงมอายมากขน BCA SDA และ PDA ในขณะทมการเปลยนแปลงสดสวนลดลง ในกลมทดลองพบการเปลยนแปลงสดสวนทไมสมำเสมอโดยการเปลยนแปลงสดสวนของจลนทรยในทางเดนอาหารทเลยงไดบนอาหารเลยงเชอ 4 ชนด ในรงท 1 มมากกวารงท 2 สอดคลองกบอตราการตายของผงในกลมควบคมทในรงท 1 มากกวารงท 2 ผลการทดลองชใหเหนวาแมจะเปนผงทมาจากแหลงเดยวกนเมอนำมาเลยงในพนทตางกนในชวงกอนเรมการทดลองสงผลทำใหผงไดสภาพแวดลอมทแตกตางกนกอนนำมาทดลองในระยะเวลาสนๆ สามารถสงผลใหจลนทรยในทางเดนอาหารตงตนกอนการทดลองตางกนและอาจสงผลตอสขภาพผงในการทดลอง 
2012
2012
The wild silkworm,Antheraea pernyi Guerin-Meneville,is primarily distributed in China and,to some extent,in Japan and India… Expand
2010
2010
Through three year detection of Nosema bombycis pollution at sericulture circumstance in farmers,the distribution and dynemics of… Expand
2008
2008
 • 2008
 • Corpus ID: 53076180
icrosporidiosis of silkworm is caused by a highly v irulent parasitic microsporidian, Nosema bombycis. Interestingly, the first… Expand
 • table 2.1
 • table 2.2
 • table 2.3
 • table 2.4
 • table 2.5
Highly Cited
2004
Highly Cited
2004
We present here for the first time the complete DNA sequence data (4301bp) of the ribosomal RNA (rRNA) gene of the microsporidian… Expand
 • table 1
 • figure 1
 • figure 2
 • figure 3
 • figure 4
Highly Cited
2003
Highly Cited
2003
The ultrastructure of the microsporidian parasite Nosema grylli, which parasitizes primarily fat body cells and haemocytes of the… Expand
 • figure 1
 • figure 2
 • figure 3
 • figure 4
 • figure 5