Neopestalotiopsis ellipsospora

Known as: Pestalotiopsis ellipsospora 
 
National Institutes of Health