Melampyrum carstiense

 
National Institutes of Health

Papers overview

Semantic Scholar uses AI to extract papers important to this topic.
2013
2013
Melampyrum nemorosum agg. je nejproblematictějsi skupinou poloparazitickeho rodu Melampyrum s vice než 15 druhy s hlavnim centrem… (More)
Is this relevant?
2010
2010
Flavonoids and phenolic acids isolated from the herbs of Melampyrum pretense (MP) and M. nemorosum (MN) (Scrophulariaceae… (More)
  • figure 2
  • figure 1
  • table 1
  • figure 3
  • figure 4
Is this relevant?
2007
2007
Four populations of M. roseum and M. aphraditis and their 15 morphological characters were studied by numerical analysis. The… (More)
Is this relevant?
1997
1997
Заради бројни предности, како што се видовата специфичност и едноставната детекција (особено со поновите хроматографски техники), флавоноидите се погодни како таксномски маркери. Познавањето на флавоноидниот состав овозможува хемотаксономски квалитативно да се испита евентуалното сродство помеѓу одредени растителни групи. За разлика од другите припрадници на Verbascum или Melampyrum, не постојат литературни податоци за хемискиот состав на ендемичните видови Verbascum scardicolum и Melampyrum scardicum. Со цел овие видови да се доведат во врска со други видови од истиот род, испитувани се за присуството на дваесет и еден фалвоноид и две фолни киселини. Притоа, употребена е реверзно-фазна високоефикацна течна хроматографија, а компонентите се детектирани преку споредба на ретенционите времиња и податоците од ултравиолетовата спектроскопија со соодветни податоци за стандардните примероци. 
Is this relevant?