Leiophron dispar

Known as: Leiophron (Euphoriana) dispar 
 
National Institutes of Health