Skip to search formSkip to main content
You are currently offline. Some features of the site may not work correctly.

Elaphoglossum sieberi

National Institutes of Health

Papers overview

Semantic Scholar uses AI to extract papers important to this topic.
2016
2016
امروزه یکی از دلایل اصلی تخریب اکوسیستم‌ها و بروز مشکلات مختلف زیست‌محیطی مانند برهم خوردن تعادل چرخه کربن در طبیعت که افزایش اثر  گلخانه‌ای را درپی داشته است؛ مشخص نبودن و در نظر نگرفتن مقادیر ارزش‌ها و کارکردهای مختلف اکوسیستمی مانند ترسیب کربن در برنامه‌ریزی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها در زمینه محیط‌زیست و همچنین خسارت‌های ناشی از بین رفتن این کارکردهاست. از این‌رو کمی‌سازی این قبیل کارکردها و خدمات و تلاش برای تقویم ارزش اقتصادی آنها از طریق محاسبات مالی و ارزش‌های پولی بیش از پیش اهمیت می‌یابد. در این پژوهش تلاش شده است میزان ذخیره کربن و اکسیژن تولید شده توسط زیست‌توده هوایی گیاهان مرتعی شهرستان ملارد برآورد و ارزش‌گذاری شود. برای ارزش‌گذاری کارکرد ذخیره کربن از روش مالیات بر کربن و به‌منظور برآورد ارزش اقتصادی تولید اکسیژن از روش هزینه جایگزین استفاده شده است. نتایج بدست‌آمده نشان می‌دهد در مجموع میزان ذخیره کربن در کل منطقه مورد مطالعه برابر با 2/23 تن در هکتار و میزان عرضه اکسیژن نیز برابر با 1/2 تن در هکتار می‌باشد. نتایج مقایسه ذخیره کربن و تولید اکسیژن بیوماس هوایی بین گونه‌های مورد مطالعه نشان داد که کربن ذخیره شده در گونه P . olivieri بیشتر از گونه A . sieberi می‌باشد. بنابراین می‌توان گفت گونه P. olivier i نسبت به گونه A . sieberi نقش بیشتری را در میزان ترسیب کربن و تولید اکسیژن مراتع منطقه داشته است که این مهم تأکیدی بر توانایی‌های متفاوت گونه‌های مختلف گیاهی در جذب کربن و تولید اکسیژن می‌باشد که در مجموع به‌ترتیب از ارزشی برابر 2216025120 و1254250000 برخوردار می‌باشد. 
2014
2014
WHO recommends artemisinin-based combination therapies (ACTs) as the most effective choice to treat malaria. For developing… Expand
  • figure 1
  • figure 2
2014
2014
Abstract Artemisia sieberi a member of Compositae family is an endemic species in Iran and commonly named “desert worm wood” or… Expand