Cousinia leucantha

Known as: Cousinia leucantha Bornm. & Sint 
 
National Institutes of Health