zhi ye dao de jiao yu jiao xue ying jian chi de wu yuan ze

@article{Xiuyan2008zhiYD,
  title={zhi ye dao de jiao yu jiao xue ying jian chi de wu yuan ze},
  author={Ma Xiuyan},
  journal={Heilongjiang Science and Technology Information},
  year={2008},
  pages={167}
}