xue guan jin zhang su (1-7) xin xue guan bao hu zuo yong ji zhi de yan jiu jin zhan

@inproceedings{Peiyong2013xueGJ,
  title={xue guan jin zhang su (1-7) xin xue guan bao hu zuo yong ji zhi de yan jiu jin zhan},
  author={Zhang Peiyong and Cai Hui},
  year={2013}
}
肾素–血管紧张素系统(rennin-angiotensin system, RAS)在心血管疾病中起重要作用,血管紧张素Ⅱ(AngiotensinⅡ,AngⅡ)是RAS的主要效应因子,其作用主要由血管紧张素Ⅱ1型受体(AngⅡtype 1 receptor, AT1)介导.长期的AngⅡ高水平会导致血压升高,促进炎症生成、血管壁及心室重构和内皮功能紊乱,使血液高凝和动脉粥样硬化,最终发生卒中、心肌梗死、心力衰竭及肾功能不全等靶器官损害[1].