ji yu ct sao miao tu xiang zhi lu di jie po jie gou san wei zhong jian

@inproceedings{Wenfang2011jiYC,
  title={ji yu ct sao miao tu xiang zhi lu di jie po jie gou san wei zhong jian},
  author={Liu Wenfang and Song Zhe and Wang Fei and Ren Guoshan},
  year={2011}
}
目的 利用CT图像和三维重建软件,在普通PC机重建正常人颅底的解剖结构.方法 选择正常成年女性作为建模对象,头部薄层扫面后,将图像数据输入三维重建软件(mimics软件)中,对颅底结构进行三维重建.结果 建立了颅底的三维可视化数字模型,该模型轮廓清晰,不仅准确地反映了颅底复杂的解剖结构,而且可以放大、缩小、随意旋转,以任意角度观看.结论 三维重建为临床诊断提供了可靠的解剖资料,也为今后的手术计划、...