chao sheng zhen duan yan chi xing pi po lie de lin chuang jia zhi

@inproceedings{Li2004chaoSZ,
  title={chao sheng zhen duan yan chi xing pi po lie de lin chuang jia zhi},
  author={Jia Li and Ma Guofeng and Yuan Li and Zheng Qingling},
  year={2004}
}