ar X iv : a st ro - p h / 01 12 44 6 v 1 1 9 D ec 2 00 1 1 BAIKAL experiment : status report

Abstract

V.Balkanov, I.Belolaptikov, N.Budnev, L.Bezrukov, A.Chensky, I.Danilchenko, Zh.-A.Dzhilkibaev, G.Domogatsky, S.Fialkovsky, O.Gaponenko, O.Gress, T.Gress, R.Il’yasov, D.Kiss(†), A.Klabukov, S.Klimushin, K.Konischev, A.Koshechkin, L.Kuzmichev, V.Kulepov, Vy.Kuznetzov, B.Lubsandorzhiev, R.Mirgazov, N.Moseiko, M.Milenin, E.Osipova, A.Pavlov, L.Pan’kov, A.Panfilov, E.Pliskovsky, A.Klimov , P.Pokhil, V.Polecshuk, E.Popova, V.Prosin, M.Rosanov, V.Rubtzov, Y.Semeney, Ch.Spiering, O.Streicher, B.Tarashanky, T.Thon, G.Toth,, R.Vasiliev, R.Wischnewski, I.Yashin, V.Zhukov Institute for Nuclear Research, Moscow, Russia Irkutsk State University, Irkutsk,Russia Skobeltsyn Institute of Nuclear Physics MSU, Moscow, Russia Nizhni Novgorod State Technical University Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Russia Kurchatov Institute, Moscow, Russia St.Peterburg State Marine University, St.Peterburg, Russia DESY–Zeuthen, Zeuthen, Germany KFKI, Budapest, Hungary

3 Figures and Tables

Cite this paper

@inproceedings{Balkanov2001arXI, title={ar X iv : a st ro - p h / 01 12 44 6 v 1 1 9 D ec 2 00 1 1 BAIKAL experiment : status report}, author={V . A . Balkanov and I . A . Belolaptikov and N . M . Budnev and L . B . Bezrukov and A . G . Chensky and I . A . Danilchenko and Zh . - A . M . Dzhilkibaev and G . V . Domogatsky and S . V . Fialkovsky and O . N . Gaponenko and Oliver Gre\ss and T . I . Gress and R . Il ’ yasov and Demeter Kiss and A . M . Klabukov and Sergey I. Klimushin and K . Konischev and A . P . Koshechkin and L . A . Kuzmichev and V . F . Kulepov and Vy . Kuznetzov and B . K . Lubsandorzhiev and R . R . Mirgazov and N . I . Moseiko and M . B . Milenin and Arkady Klimov and P . G . Pokhil and V . Polecshuk and Evgeniya Popova and V . Prosin and M . Rosanov and V . Rubtzov and Y . Semeney and Ole Streicher and B . Tarashanky and Th . Thon and Gy . T{\'o}th and R . Vasiliev and Regine Wischnewski and I . V . Yashin and V . A . Zhukov}, year={2001} }