Zvažované i realizované kroky homosexuálního páru směrem k založení rodiny v kontextu české rodinné politiky a možností sociální práce

@inproceedings{Pytlkov2013ZvaovanIR,
  title={Zva{\vz}ovan{\'e} i realizovan{\'e} kroky homosexu{\'a}ln{\'i}ho p{\'a}ru směrem k zalo{\vz}en{\'i} rodiny v kontextu {\vc}esk{\'e} rodinn{\'e} politiky a mo{\vz}nost{\'i} soci{\'a}ln{\'i} pr{\'a}ce},
  author={Renata Pytl{\'i}{\vc}kov{\'a}},
  year={2013}
}
Tematem teto diplomove prace jsou zvažovane i realizovane kroky homosexualniho paru směrem k založeni rodiny v kontextu ceske rodinne politiky a možnosti socialni prace. Předmětem prace jsou homosexualni pary, respektive jejich kroky, ktere směřuji nebo směřovaly k založeni rodiny. Cilem teto diplomove prace je reflektovat z pohledu socialni prace kroky homosexualniho paru směrem k založeni rodiny. Prace je koncipovana jako teoreticko-výzkumna a doplněna přilohou se zakladnimi otazkami pro… CONTINUE READING

Similar Papers