Zprávy / Reports Človek a jeho jazyk

Abstract

Za týmto názvom sa skrýva viacero skutočností: predovšetkým život a dielo profesora Jána Horeckého, ktorý iste nie je neznámy ani českej lingvistickej verejnosti; esej, ktorú J. Horecký predniesol na konferencii venovanej jeho osemdesiatinám a ktorá bola uverejnená v Jazykovednom časopise (2000, č. 1, s. 3 – 7; dostupný aj na http://www.juls.savba.sk/ediela… (More)

Topics

  • Presentations referencing similar topics