Corpus ID: 178151958

Zastosowanie systemu ciągłego pomiaru glikemii Minimed CGMS do oceny wyrównania metabolicznego u chorych na cukrzycę typu 2

@inproceedings{SzymborskaKajanek2003ZastosowanieSC,
  title={Zastosowanie systemu ciągłego pomiaru glikemii Minimed CGMS do oceny wyr{\'o}wnania metabolicznego u chorych na cukrzycę typu 2},
  author={A. Szymborska-Kajanek and J. G{\'o}rska and G. Kuleszyńska and W. Grzeszczak and K. Strojek},
  year={2003}
}
Wstep. Obserwowany na prze³omie ostatnich lat postep w dziedzinie diabetologii sk³ania do poszukiwania metod umo?liwiaj±cych lepsz± kontrole oraz wyrownanie metaboliczne cukrzycy. Urz±dzeniem pozwalaj±cym precyzyjniej monitorowaae glikemie jest Minimed CGMS. Celem niniejszej pracy by³a ocena przydatno¶ci klinicznej CGMS w zakresie kontroli metabolicznej cukrzycy typu 2 oraz porownania badania profilu glikemii za pomoc± systemu CGMS z kilkoma standardowymi parametrami wyrownania cukrzycy… Expand