Zákaz diskriminace v současné úpravě pracovního práva a v úpravě nové

@inproceedings{Koddkov2009ZkazDV,
  title={Z{\'a}kaz diskriminace v sou{\vc}asn{\'e} {\'u}pravě pracovn{\'i}ho pr{\'a}va a v {\'u}pravě nov{\'e}},
  author={Martina Kod{\'y}dkov{\'a}},
  year={2009}
}
Cilem prace je srovnat tři pravni upravy: podle stareho zakoniku prace, podle noveho zakoniku prace a chystanou upravu. Prace se zaměřuje rovněž na zakaz diskriminace obsažený v dokumentech EU a v antidiskriminacnim zakoně. 

Similar Papers