Xây dựng phần mềm tính đường đẳng liều của nguồn bức xạ Gamma dạng hình học mặt trụ

@inproceedings{To2007XyDP,
  title={X{\^a}y dựng phần mềm t{\'i}nh đường đẳng liều của nguồn bức xạ Gamma dạng h{\`i}nh học mặt trụ},
  author={Ch{\^a}u Văn Tạo},
  year={2007}
}
Trong bai bao nay, phân mem tinh toan va ve cac đương đăng lieu cua mot so nguon gamma thong dung như Co60, Cs137, Tc99, I131, Ir192,… băng Mathlab đa đươc thiet ke. Phân mem cho phep tinh toan va mo phong cac đương đăng lieu (2D) va cac măt đăng lieu (3D) cua nhưng nguon gamma ke tren co dang hinh hoc măt tru. Phân mem cung đươc thiet ke đe mo phong cac đương đăng lieu, cung như tinh be day vât lieu che chăn trong trương hơp nguon đươc che chăn bơi cac vât lieu như săt, chi,…