Xây dựng "giáo dục nền" ở TP.Quảng Ngãi

@inproceedings{Ngi2017XyD,
  title={X{\^a}y dựng "gi{\'a}o dục nền" ở TP.Quảng Ng{\~a}i},
  author={Ph{\`o}ng Gd Đt Quảng Ng{\~a}i},
  year={2017}
}
  • Phòng Gd Đt Quảng Ngãi
  • Published 2017
(Bao Quảng Ngai)- Trong một tham luận tại cuộc hội thảo về tự chủ giao dục phổ thong, tiến sĩ khoa học Phạm Đỗ Nhật Nam-nguyen ...