Właściwości fizykochemiczne powierzchni wybranych materiałów po obróbce strumieniowo-ściernej

@article{Zaborski2017WaciwociFP,
 title={Właściwości fizykochemiczne powierzchni wybranych materiał{\'o}w po obr{\'o}bce strumieniowo-ściernej},
 author={S. Zaborski and T. Stechnij and J. Masalski and D. Poroś},
 journal={Scientific Letters of Rzeszow University of Technology - Mechanics},
 year={2017},
 pages={555-561}
}
Blacha jest typowym wyrobem hutniczym stosowanym w różnych gał ęziach przemysłu. Realizowany przez autorów cykl bada ń otyczy obróbki powierzchniowej blach. Obróbka warstwy powierzchniowej modyf ikuje w materiałach istotne parametry: struktur ę stereoskopową powierzchni oraz wła ściwości fizykochemiczne, takie jak: twardo ść, adhezja, chropowato ść, aktywność chemiczna, przewodność ciepła i elektryczno ść [1, 3, 5]. Spośród wielu efektów obróbki strumieniowo-ściernej mało poznanym zagadnieniem… Expand

Figures and Tables from this paper

References

SHOWING 1-9 OF 9 REFERENCES
Wpływ obróbki strumieniowo- ściernej na struktur ę geometryczn ą powierzchni wybranych metali nie ż laznych, Mechanik
 • 2017
Zastosowanie mikr okulek szklanych w obróbce strumieniowo- ściernej, XXVI Szkoła Naukowa Obróbki
 • 2003
Teoretyczny model powierzchniowe j obróbki wysokoenergetyczn ą strugą hydrościerną, XXIV Szkoła Naukowa Obróbki Ściernej
 • Kraków
 • 2001
Teoretyczny model powierzchniowe j obróbki wysokoenergetyczn ą strugą hydrościerną, XXIV Szkoła Naukowa Obróbki Ściernej
 • Kraków
 • 2001
Proces śrutowania
 • Przegl ąd Mechaniczny,
 • 1984
Fizykalne podstawy obróbki strumi eniowo-ściernej, Studia i Materiały nr 6, Prace Naukowe ITBM Politechniki Wrocławskiej
 • 1975
Materiały ścierne, WNT
 • Warszawa
 • 1975
Podstawy korozji i ochrony metali, WNT
 • Warszawa
 • 1975
Czy żewicz C.: Obróbka strumieniowo- ścierna, WNT
 • Warszawa
 • 1963