Violència social i poder polític: sis estudis històrics sobre la Catalunya contemporània

@inproceedings{Balcells2001ViolnciaSI,
  title={Viol{\`e}ncia social i poder pol{\'i}tic: sis estudis hist{\`o}rics sobre la Catalunya contempor{\`a}nia},
  author={Albert Balcells},
  year={2001}
}