[Vasculogenic mimicry in laryngeal squamous cell carcinoma and its clinicopathological significance].

Cite this paper

@article{Wu2014VasculogenicMI, title={[Vasculogenic mimicry in laryngeal squamous cell carcinoma and its clinicopathological significance].}, author={Shiwu Wu and Lan Yu and Lei Zhou and Zenong Cheng and Danna Wang}, journal={Sheng wu yi xue gong cheng xue za zhi = Journal of biomedical engineering = Shengwu yixue gongchengxue zazhi}, year={2014}, volume={31 4}, pages={865-9} }