Variation in response of Schistosoma mansoni strains to schistosomicides.