Variació molecular en les sintases d'òxid nítric en poblacions humanes i susceptibilitat cardiovascular

@inproceedings{Garca2006VariaciME,
  title={Variaci{\'o} molecular en les sintases d'{\`o}xid n{\'i}tric en poblacions humanes i susceptibilitat cardiovascular},
  author={Marc Via i Garc{\'i}a},
  year={2006}
}

Similar Papers

Loading similar papers…