Variability of Cyg X-1 (V1357) in 1995-1996 (Karitskaya+, 2000)

@inproceedings{Karitskaya2000VariabilityOC,
  title={Variability of Cyg X-1 (V1357) in 1995-1996 (Karitskaya+, 2000)},
  author={Eugenia A. Karitskaya and V. P. Goransky and Konstantin N. Grankin and S. Yu. Mel'nikov},
  year={2000}
}