Va chạm kinh hoàng với xe ben, người phụ nữ chạy xe máy tử vong thương tâm

@inproceedings{yeudn2019VaCK,
  title={Va chạm kinh ho{\`a}ng với xe ben, người phụ nữ chạy xe m{\'a}y tử vong thương t{\^a}m},
  author={yeudn},
  year={2019}
}