Va chạm dọc của 2 thanh đàn hồi

@inproceedings{An1983VaCD,
  title={Va chạm dọc của 2 thanh đ{\`a}n hồi},
  author={Nguyen Thuc An and Vu Van Nguyen},
  year={1983}
}