Using magnetic force to enhance immune response to DNA vaccine.

Sorry, there's nothing here.

Cite this paper

@article{Zhou2007UsingMF, title={Using magnetic force to enhance immune response to DNA vaccine.}, author={Xian-Feng Zhou and Bin Liu and Xianghui Yu and Xiao Wei Zha and X Zhang and Xue-Yun Wang and Ying-hua Jin and Yong-Ge Wu and Chun-lai Jiang and Yue Chen and Yan Chen and Ya-ming Shan and Jun-qiu Liu and Wei Kong and Jia-cong Shen}, journal={Small}, year={2007}, volume={3 10}, pages={1707-13} }