[Use of the hemostatic spongostan in otorhinolaryngologic practice].

  • Iu K Revskoĭ
  • Published 1971 in
    Zhurnal ushnykh, nosovykh i gorlovykh boleznei…
Sorry, there's nothing here.

Cite this paper

@article{Revsko1971UseOT, title={[Use of the hemostatic spongostan in otorhinolaryngologic practice].}, author={Iu K Revskoĭ}, journal={Zhurnal ushnykh, nosovykh i gorlovykh bolezneĭ = The journal of otology, rhinology, and laryngologie [sic]}, year={1971}, volume={31 4}, pages={98} }