Truck Rear View Mirror Drag Reduction Using Passive Jet Boat Tail Flow Control

@inproceedings{Gan2017TruckRV,
  title={Truck Rear View Mirror Drag Reduction Using Passive Jet Boat Tail Flow Control},
  author={Jiaye Gan and Longxian Li and Gecheng Zha and Craig Czlapinski},
  year={2017}
}