Triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

@inproceedings{Lc2017TrinKT,
  title={Triển khai thi h{\`a}nh Luật Quản l{\'y}, sử dụng t{\`a}i sản c{\^o}ng},
  author={Nguyễn Văn Lực},
  year={2017}
}
Kinh gửi:  Cac phong giao dục va đao tạo huyện, thanh phố; Cac đơn vị trực thuộc Sở Giao dục va Đao tạo.