Tres poetas feroeses

@inproceedings{Romero2001TresPF,
  title={Tres poetas feroeses},
  author={Jos{\'e} Antonio Fern{\'a}ndez Romero},
  year={2001}
}