[Treatment of unilateral atresia of the posterior nares].

Sorry, there's nothing here.

Cite this paper

@article{Karwowski1961TreatmentOU, title={[Treatment of unilateral atresia of the posterior nares].}, author={Radoslaw Karwowski and Lukasz Jastrzebski}, journal={Otolaryngologia polska = The Polish otolaryngology}, year={1961}, volume={15}, pages={11-6} }