Treatment of non-union of forearm bones using distraction-compression osteogenesis

Abstract

Wstêp. Celem pracy jest przedstawienie szerokich mo¿liwoœci, jakie daje metoda Ilizarowa w leczeniu pourazowych stawów rzekomych przedramienia z towarzysz1cym skróceniem i zniekszta3ceniem osi, w sposób zamkniêty, z jednoczesn1 korekcj1 osi i wyd3u¿aniem. Materia3 i metoda. Autorzy prezentuj1 6 chorych leczonych operacyjnie wg metody Ilizarowa w latach 2001-2005, z powodu witalnego stawu rzekomego koœci przedramienia – 5 przypadków koœæ promieniowa; 1 przypadek obie koœci. We wszystkich przypadkach ze stawem rzekomym wspó3istnia3o izolowane skrócenie koœci promieniowej od 2 do 3 cm oraz koœlawe zniekszta3cenie osi koœci promieniowej ze zniekszta3ceniem w p3aszczyŸnie strza3kowej u 4 chorych (przodowygiêcie 2 i ty3owygiêcie 2 przypadki). U wszystkich chorych wystêpowa3y ograniczenia ruchomoœci rotacyjnej przedramienia oraz ruchomoœci nadgarstka. U wiêkszoœci chorych zastosowano aparat Ilizarowa w modyfikacji autora z u¿yciem mini-grotów Schanza pozwalaj1c1 na zachowanie ruchów rotacyjnych przedramienia. W 3 przypadkach prowadzono jednopoziomow1 powoln1 korekcjê zniekszta3cenia z jednoczesnym wyd3u¿eniem w obrêbie stawu rzekomego. W 2 przypadkach prowadzono jednoczesn1 powoln1 korekcjê zniekszta3cenia z kompresj1 stawu rzekomego i wyd3u¿anie poza stawem rzekomym. W 1 przypadku dokonano kompresji stawu rzekomego koœci 3okciowej z powoln1 korekcj1 osi i kompresj1 stawu rzekomego koœci promieniowej. Dystrakcjê i korekcjê rozpoczynano w 7 dobie pooperacyjnej w tempie od 0,25 do 1 mm na dobê i odpowiednio od 1° do 2° na dobê. Wyniki. Czas korekcji i dystrakcji wynosi3 œrednio 63,3 dni (40-90 dni). Ca3kowity czas stabilizacji wynosi3 œrednio 25,4 tygodni (2035 tygodni). U wszystkich chorych uzyskano zrost kostny. We wszystkich przypadkach uzyskano znaczn1 poprawê funkcji koñczyny. U wszystkich chorych wystêpowa3y oko3owszczepowe odczyny zapalne. U 1 chorego dosz3o do gronkowcowego zaka¿enia oko3owszczepowego tkanek miêkkich, które ust1pi3o po 3-tygodniowej celowanej antybiotykoterapii. Wnioski. Metoda Ilizarowa pozwalaj1ca na jednoczesn1 korekcjê osi i/lub dystrakcjê czy te¿ kompresjê, jest metod1 leczenia z wyboru w odniesieniu do stawów rzekomych koœci przedramienia z wspó3istniej1cym skróceniem i zniekszta3ceniem osi.

3 Figures and Tables

Cite this paper

@inproceedings{Orzechowski2007TreatmentON, title={Treatment of non-union of forearm bones using distraction-compression osteogenesis}, author={Wiktor Orzechowski and Leszek Morasiewicz and Szymon Łukasz Dragan Dragan and Artur Krawczyk and Tomasz Mazur}, year={2007} }