• Chemistry
  • Published 2017

Trồng lúa Nhật cho HTX, hết lo việc tiêu thụ

@inproceedings{V2017TrngLN,
  title={Trồng l{\'u}a Nhật cho HTX, hết lo việc ti{\^e}u thụ},
  author={Phạm Minh Vũ},
  year={2017}
}
Hợp tac xa (HTX) Nong nghiệp Vinacam Tri Ton được hinh thanh tren cơ sở Tổ hợp tac sản xuất lua Nhật ở xa Tân Tuyến (huyện Tri ...