Top-gate organic thin-film transistors constructed by a general lamination approach.

Abstract

www.MaterialsViews.com C O M M U Top-Gate Organic Thin-Film Transistors Constructed by a General Lamination Approach N IC A T By Lei Zhang , Chong-an Di , * Yan Zhao , Yunlong Guo , Xiangnan Sun , Yugeng Wen , Weiyi Zhou , Xiaowei Zhan , * Gui Yu , and Yunqi Liu * IO N Solution-processed organic thin-fi lm transistors (OTFTs) have received increasing… (More)
DOI: 10.1002/adma.201000123

5 Figures and Tables

Topics

  • Presentations referencing similar topics