The saliva levels of interleukin – 1 receptor antagonist ( IL-1 Ra ) and soluble receptor type I of tumor necrosis factor ( sTNF RI ) in chronic periodontitis *

Abstract

Streszczenie Wprowadzenie: zapalenie przyzębia powoduje reakcję immunologiczną gospodarza na antygeny bakteryjne. w tej odpowiedzi istotną rolę pełnią cytokiny i ich receptory. Cel pracy: celem prezentowanej pracy była ocena występowania w ślinie antagonisty receptora interleukiny 1 (IL-1 Ra) i rozpuszczalnego receptora czynnika martwicy nowotworu (s TNF RI… (More)

1 Figure or Table

Topics

  • Presentations referencing similar topics