The role of SRSF1 in cancer.

Abstract

SRSF1 jest wielofunkcyjnym białkiem biorącym udział w procesach związanych z metabolizmem RNA. Następstwem zaburzeń ekspresji SRSF1, obserwowanych w wielu typach nowotworów, są nieprawidłowości w składaniu pre-mRNA, zmiany stabilności transkryptów i poziomu translacji onkogenów oraz genów supresorowych. Regulując różnicowe składanie transkryptów genów CCND1… (More)

Topics

Figures and Tables

Sorry, we couldn't extract any figures or tables for this paper.

Slides referencing similar topics