[The morphological study of bone-implant interfaces in vivo].

Cite this paper

@article{Ding2004TheMS, title={[The morphological study of bone-implant interfaces in vivo].}, author={Zhong-juan Ding and Qiang Dong and Xu-hui Xiao and Bao-cai Dong and Jing Wang and Xing Jie Liang}, journal={Hua xi kou qiang yi xue za zhi = Huaxi kouqiang yixue zazhi = West China journal of stomatology}, year={2004}, volume={22 3}, pages={242-5} }