Corpus ID: 58902101

The Notion of Power in the Theories of Bourdieu , Foucault and Baudrillard ( Galios sàvoka Bourdieu , Foucault ir Baudrillardo teorijose )

@inproceedings{Geien2014TheNO,
  title={The Notion of Power in the Theories of Bourdieu , Foucault and Baudrillard ( Galios s{\`a}voka Bourdieu , Foucault ir Baudrillardo teorijose )},
  author={Ingrida Ge{\`e}ien{\"e} and Baudrillardo teorijose},
  year={2014}
}
Straipsnyje nagrinëjama galios sàvoka ir jos pateikimas trijø iðkiliø prancûzø mokslininkø teorijose, kurias vienija gilus kritinis poþiûris á tradicinæ galios sampratà atskleidþiant maþiau pastebimus (netiesioginius ir simbolinius) galios aspektus. Nepaisant nemenkø skirtumø tarp ðiø teorijø, jas galima priskirti atskirai teorijø grupei, siekianèiai atskleisti “realià” galios prigimtá, kurios neástengia iðtirti politinë ar ekonominë analizë. Postûmá tokioms pastangoms suteikia, pasak Foucault… Expand
7 Citations

References

SHOWING 1-6 OF 6 REFERENCES
An introductory guide to post-structuralism and postmodernism
  • 733
Sociology of Postmodernism
  • 548
Penguin Dictionary of Sociology
  • 732
Punishment and Modern Society
  • 458
Class, Status, Party”, Economy and Society, ed
  • 1978