The Japanese Society of Hypertension Guidelines for the Management of Hypertension (JSH 2009)—Chapter 2

Abstract

Toshio Ogihara, Kenjiro Kikuchi, Hiroaki Matsuoka, Toshiro Fujita, Jitsuo Higaki, Masatsugu Horiuchi, Yutaka Imai, Tsutomu Imaizumi, Sadayoshi Ito, Hiroshi Iwao, Kazuomi Kario, Yuhei Kawano, Shokei Kim-Mitsuyama, Genjiro Kimura, Hiroaki Matsubara, Hideo Matsuura, Mitsuhide Naruse, Ikuo Saito, Kazuyuki Shimada, Kazuaki Shimamoto, Hiromichi Suzuki, Shuichi… (More)
DOI: 10.1038/hr.2009.34

Topics

Figures and Tables

Sorry, we couldn't extract any figures or tables for this paper.