The Author and the Reviewer of the Year 2014 Award by Vojnosanitetski Pregled.

Abstract

The Vojnosanitetski pregled (VSP) was initiated as the official professional and scientific journal of medical doctors, stomatologists and pharmacists of the Army of Serbia, so it has been publishing papers on medicine, dental medicine and pharmacy from the very beginning. Over the years, according to the field of research the highest number of published papers come from clinical medicine, then there come those on the problems of dental medicine, while the smallest number of papers come from pharmacy. It is no surprise then that from the start of awarding the prize the Author of the Year by Vojnosanitetski pregled (in 1996 for 1995) up to the last year, the most numerous prizes were awarded to the medical doctors (15), two times to pharmacists, and to molecular biologists (2). It coincides with the fact that since 2011, when the prize the Reviewer of the Year was established, this title has been received by medical doctors. This is the first time, however, that this year both prizes rush to the hands of the experts on dental medicine. The fact characteristic for what we have been noticed for the last few years, is the increasing influx of papers on dental medicine. The Author of the Year 2014 is Asisst. Prof. Tatjana utovi , DMD, PhD, from the Clinic of Dental Medicine, Department of Orthopedics of the Jaw, Military Medical Academy, Belgrade. She is Assistant Professor at the Medical Faculty of the Military Medical Academy, University of Defence, in Belgrade. The Reviewer of the Year 2014 is a retired Professor of the Faculty of Dental Medicine, University of Belgrade, Dr. Ljubomir Todorovi , DMD, PhD. The applicable diplomas will be aworded to them on March 2, on the occasion of marking the Day of the Military Medical Academy, Belgrade, where the Editorial Office of the VSP is situated. As mentioned many times before, the criteria for the prize the Author of the Year are based on the number of published papers within the year in question, the category of the papers, as well as the order of the authors, and the great number of points is received for the category of original papers and being the first among the authors. Budu i da je Vojnosanitetski pregled (VSP) osnovan kao zvani ni stru ni i nau ni asopis lekara, stomatologa i farmaceuta Vojske Srbije, u njemu su od samog po etka objavljivani radovi iz oblasti medicine, stomatologije i farmacije. Posmatrano po oblastima, ve godinama najve i broj objavljenih lanaka pripada oblasti klini ke medicine, zatim slede lanci koji se odnose na stomatološku problematiku, dok najmanje lanaka dolazi od pripadnika farmaceutske struke. Zbog toga ne treba da udi što je, od po etka dodele priznanja za autora godine VSP (1996. godine za 1995) do zaklju no sa prošlom godinom, najve i broj njih pripao lekarima (15 puta), u dva navrata farmaceutima, i isto toliko molekularnim biolozima. U skladu sa ovim je i podatak da su, od 2011. godine kada je ustanovljeno i priznanje za Recenzenta godine VSP, tu titulu poneli pripadnici lekarske profesije. Ove godine, me utim, po prvi put priznanje i za Autora i za Recenzenta godine VSP ide u ruke stru njacima iz oblasti stomatologije. Ovaj podatak , na neki na in, odslikava ono što uo avamo ve par godina unazad, a to je sve ve i priliv radova iz oblasti stomatologije. Autor godine za 2014. jeste dr sci. stom. Tatjana utovi iz Klinike za stomatologiju (Odeljenje za ortopediju vilice) Vojnomedicinske akademije (VMA) u Beogradu i docent Medicinskog fakulteta VMA Univerziteta odbrane u Beogradu, a Recenzent godine VSP za 2014, dr sci. stom. Ljubomir Todorovi , redovni profesor Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu u penziji. Njima e 2. marta, u sklopu obeležavanja Dana Vojnomedicinske akademije u Beogradu, u kojoj je smeštena Redakcija VSP, biti uru ene odgovaraju e diplome. Kao što je ve više puta spominjano, kriterijumi za izbor Autora godine baziraju se na broju radova objavljenih u godini za koju se priznanje dodeljuje, kategoriji kojoj rad pripada i redosledu me u autorima, pri emu najve i broj bodova donosi kategorija Originalni lanci i prvo mesto me u autorima. Kada je posredi izbor za Recenzenta godina, onda se u obzir uzima broj ura enih recenzija, poštovanje datog roka za

Cite this paper

@article{Dobri2015TheAA, title={The Author and the Reviewer of the Year 2014 Award by Vojnosanitetski Pregled.}, author={Silva Dobri{\'c}}, journal={Vojnosanitetski pregled}, year={2015}, volume={72 3}, pages={215-8} }