The 60th birthday of Valerii Aleksandrovich Chereshnev