The 2nd International Conference on Water Resource and Environment (WRE 2016)

Abstract

01 The eco-toxicological effects of cadmium stress on five ornamental plants Zhouli Liu, Wei Chen, Xingyuan He, Shuai Yu, Weihang Ding 02 Study on the formation and release mechanisms of hydrogen sulfide in Longtan coal mine Jianjun Liu, Yuliang Wu, Kaixiang Fan 03 Coral bleaching in the North Reef of China’s Xisha Islands in 2014 Yuanchao Li, Xinqing Zheng… (More)
DOI: 10.1186/s12898-016-0095-7

Topics